HR Manager

EN

About us:

AgXeed BV is an innovative agritech company focused on transforming the agricultural sector using cutting-edge technologies. We design and manufacture autonomous agricultural vehicles and systems that improve the efficiency and sustainability of agricultural operations worldwide. Our mission is to empower farmers to produce more with efficient effort and environmental impact.

We are still a young company, having only been in existence for 5 years, but we have experienced tremendous growth in that short time. In the past year, for example, our workforce has expanded from 20 employees to nearly 50 employees! And we will continue to expand for next year. We believe in the power of teamwork and diversity.
Our team consists of a nice mix of ages, nationalities, backgrounds and education levels.

We are a leader in autonomous agricultural solutions and we aim to maintain and further expand this position. That is why we are looking for a passionate HR Manager who can help us achieve our goals and take us to the next level.

Due to the tremendous growth in recent times, we have outgrown our current location in Oirlo and at the beginning of 2024 we will relocating to a new facility in Grubbenvorst.

 

Job description:

As an HR Manager at AgXeed, you are an essential link in our growing team. Employees work on-site as well as
remotely from various countries. You ensure that our personnel policy comply with the latest laws and regulations and play a crucial role in payroll administration and absenteeism management.

You will be responsible for translating our business goals into strategic workforce planning and for the implementation
of HR tools that empower our employees shine and elevate AgXeed to a higher level.

What you will do:

 • You will be responsible for facilitating our growth ambitions from an organizational perspective. How do we maintain our lead? What do we need for that, and how do we acquire and retain it? You will have all the freedom to create an environment where people thrive and contribute joyfully.
 • Develop and implement HR strategies and initiatives to support business objectives
 • Leading the recruitment and selection process, including job posting, interviewing, and onboarding
 • Oversee the workforce, including intake, progression and outflow, leave management and absenteeism.
 • Ensuring compliance with laws and regulations related to labor laws and HR practices
 • Providing advice and guidance to employees and management on HR-related issues
 • Processing and handling HR administration and mutations, so that processes and administrative execution around payroll administration run correctly
 • Reporting HR data and providing insights for continuous improvement

At AgXeed you work ON a company and not FOR a company!

Desired knowledge and abilities:

 • Strategic thinking:
  As an HR manager, you must be able to develop and execute HR strategies that aligning with the overarching
  business objectives
 • Communication:
  Excellent communication skills are crucial, both verbally and in writing as well as in Dutch and English, because you have to negotiate, advise and collaborate at various levels within the organization
 • Labor law and compliance:
  knowledge of labor law and regulations is necessary to ensure compliance and address legal issues
 • Talent management:
  This includes recruitment, selection, training and development of staff, as well as career planning and succession planning
 • Problem-solving skills:
  you need to be able to solve complex HR problems and act decisively
 • Educational experience:
  Bachelor’s degree in Human Resource Management or equivalent. Practical diploma in payroll administration. And at least 5 to 10 years of experience in HR functions, preferably in a managerial role. Experience with Exact Software and international payrolls is a plus.

The right people at the right time in the right place! Is AgXeed your moment and place?

What we offer?

 • You are the linchpin in the development of AgXeed. You will actively contribute to the development of AgXeed as a company and taking us to the next level in our growth.
 • When you join us, you become part of a company dedicated to enhancing agriculture. Which has a positive impact on food production and ensuring food safety
 • For us, it’s not just about the job, it’s about shaping the future of agriculture, nurturing new ideas and striving for quality in everything we do.
 • Nice to have;
  Flexible starting times, between 7:00 AM – 9:00 AM as long as the contracted hours are met.
  Possibility of remote work
  25 vacation days and 13 extra days (ADV days) for full-time employment
  Travel reimbursement € 0,23 per kilometer.

Apply now:

NL

Over ons:

AgXeed BV is een innovatief agritech-bedrijf dat zich richt op het transformeren van de landbouwsector met behulp van geavanceerde technologieën. Wij ontwerpen en produceren autonome landbouwvoertuigen en -systemen die de efficiëntie en duurzaamheid van landbouwactiviteiten wereldwijd verbeteren. Onze missie is om boeren in staat te stellen meer te produceren met efficiënte inspanning en impact op het milieu.

Wij zijn nog een jong bedrijf, we bestaan pas 5 jaar, maar we hebben in die korte tijd een geweldige groei doorgemaakt. In het afgelopen jaar is ons personeelsbestand bijvoorbeeld gegroeid van 20 medewerkers naar bijna 50 medewerkers! En ook voor komend jaar zullen wij nog verder uitbreiden. Wij geloven in de kracht van teamwork
en diversiteit. Ons team bestaat uit een mooie mix van leeftijden, nationaliteiten, achtergronden en opleidingsniveaus.

We zijn koploper in de autonome landbouwoplossingen en deze positie willen wij vasthouden en verder uitbouwen. Daarom zijn wij op zoek naar een gedreven HR Manager die kan helpen onze doelstellingen te realiseren en ons naar een hoger niveau kan tillen.

Door de geweldige groei van de afgelopen tijd zijn we op de huidige locatie in Oirlo uit ons jasje gegroeid en begin 2024 verhuizen we naar een nieuwe locatie in Grubbenvorst.

Functieomschrijving:

Als HR Manager bij AgXeed ben je een essentiële schakel in ons groeiende team. Medewerkers werken op locatie, maar ook remote vanuit diverse landen. Jij zorgt ervoor dat ons personeelsbeleid voldoet aan de nieuwste wet- en regelgeving en speelt een cruciale rol in de salarisadministratie en verzuimbeheer.

Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van onze bedrijfsdoelen naar een strategische personeelsplanning en voor de implementatie van HR-instrumenten die onze medewerkers helpen te schitteren en AgXeed naar een hoger niveau weten te tillen.

Wat ga je doen:

 • Je wordt verantwoordelijk voor het faciliteren van onze groei-ambities vanuit organisatorisch perspectief. Hoe behouden we onze voorsprong, wat heben we daarvoor nodig en hoe halen en houden we dat binnen? Jij krijgt alle vrijheid om een omgeving te creëren waar mensen tot hun recht komen en met plezier hun bijdrage leveren.
 • Ontwikkelen en implementeren van HR-strategieën en -initiatieven om de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen
 • Leiden van het wervings- en selectieproces, inclusief het opstellen van vacatures, sollicitatiegesprekken en onboarding
 • Toezicht houden op het personeelsbestand, inclusief in- door- en uitstroom, verlof- en verzuimbeheer
 • Zorgen voor naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidswetgeving en HR-praktijken
 • Advies en begeleiding bieden aan medewerkers en management over HR-gerelateerde kwesties
 • Verwerken en verzorgen van HR administratie en mutaties, zodat processen en administratieve uitvoering rondom salarisadministratie correct verloopt
 • Rapporteren van HR gegevens en het bieden van inzichten voor continue verbetering

Bij AgXeed werk je AAN een bedrijf en niet VOOR een bedrijf!

Gewenste competenties:

 • Strategisch denken:
  je moet als HR manager instaat zijn om HR strategieën te ontwikkelen en uit te voeren die aansluiten bij de overkoepelende bedrijfsdoelstellingen
 • Communicatie:
  uitstekende communicatievaardigheden zijn cruciaal, zowel mondeling als schriftelijk als ook in het Nederlands en Engels, omdat je moet onderhandelen, adviseren en samenwerken op verschillende niveaus in de organisatie
 • Arbeidsrecht en compliance:
  kennis van arbeidsrecht en regelgeving is noodzakelijk om naleving te waarborgen en juridische kwesties aan te pakken
 • Talentmanagement:
  dit omvat werving, selectie, training en ontwikkeling van personeel, evenals loopbaanplanning en successieplanning.
 • Probleemoplossend vermogen:
  je moet in staat zijn om complexe HR problemen op te lossen en besluitvaardig te handelen
 • Opleiding / Ervaring:
  HBO Human Resource Management of gelijkwaardig, PDL (Praktijk diploma loonadministratie). 
  En minimaal 5 tot 10 jaar ervaring in HR functies, bij voorkeur in een leidinggevende rol. Ervaring met Exact Software en internationale payrolls is een pré.

De juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek! Is AgXeed jouw moment en plek?

Wat wij bieden:

 • Jij bent de spil in de ontwikkeling van AgXeed. Jij gaat actief meewerken aan de ontwikkeling van AgXeed als bedrijf en ons naar een volgend level tillen in onze groei.
 • Als je bij ons komt werken, werk je mee aan een bedrijf dat de landbouw wil verbeteren. Wat een positieve invloed heeft op de voedselproductie en voedselveiligheid
 • Bij ons gaat het niet alleen om werk, het gaat om de toekomst van de landbouw vormgeven, nieuwe ideeën koesteren en streven naar kwaliteit in alles wat we doen.
 • Nice to have:
  Flexibele aanvangstijden, tussen 7:00 – 9:00 zolang de contract uren maar gehaald worden.
  Mogelijkheid tot thuiswerken
  25 vakantiedagen en 13 ADV dagen
  Reiskostenvergoeding € 0,23 per kilometer

Solliciteer nu: